Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Choroszczy

ul. Powstania Styczniowego 6D 16-070 Choroszcz ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy tj. Powstania Styczniowego 6, 6B,6C, 14,16,18,22, Słowackiego 2,4,6 oraz Alei Niepodległości 1,1A,1B, 1C,2

  1. Oferty należy składać osobiście lub wysłać pocztą w zapieczętowanej kopercie (decyduje data wpływu do Spółdzielni) w terminie do dnia 31.05.2021 r. Adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa, 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 6D (dalej SMLW) do godz.15.00. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni ( adres j.w.) w dniu 07.06.2021 r. o godz.12.00
  2. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni do 09.06.2021 r.
  3. Termin wykonania i zakończenia robót: do 30.11.2021 r.
  4. Specyfikację do poszczególnych zadań można uzyskać w siedzibie SMLW lub korespondencyjnie ( e-mail) lub drogą pocztową .
  5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej na jeden (1) dzień przed terminem składania ofert ( obowiązuje data uznania rachunku bankowego Spółdzielni). Wysokość wadium: 10 000,00 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty;
  6. Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW w Choroszczy nr tel. 85 719 11 01.
  7. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie. W takiej sytuacji złożona oferta nie wywoła skutku prawnego. O unieważnieniu przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.