Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w SML- w Choroszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 6D, 16-070 Choroszcz, zwana dalej SML- w Choroszczy;
  2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności SML- w Chroszczy, w szczególności wynikającej z ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu Spółdzielni, w celu realizacji praw i obowiązków nałożonych na Spółdzielnie jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b, f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące na rzecz SML- w Choroszczy usługi na podstawie zawartych umów i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze statutowej i ustawowej działalności SML- w Choroszczy, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  9. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetworzone w formie profilowania.
  10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r.

Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagany od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt.

W Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy został powołany Inspektor Ochrony Danych – Marcin WOWK. Mogą się Państwo kontaktować z IOD pod adresem: iod.smlw-ch@grupaformat.pl w sprawie przetwarzania danych osobowych.