Przetarg pisemny nieograniczony na remont biura Spółdzielni

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Choroszczy

z siedzibą w Choroszczy  przy ul. Powstania Styczniowego 6D

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remont pomieszczeń biurowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy przy Powstania Styczniowego 6D”

  1. Oferty należy składać zgodnie z warunkami SIWZ w terminie do dnia 30.10.2023  do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 6D (dalej SMLW) do godz.15.00. Przetarg odbędzie się w siedzibie  Spółdzielni ( adres j.w.) w dniu 31.10.2023 r. o godz.12.00.
  2. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie. W takiej sytuacji  złożona oferta nie wywoła skutku prawnego. O unieważnieniu przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni do 03.11.2023r.
  4. Termin wykonania i zakończenia robót do 20.12.2023 r.
  5. SIWZ wraz z dokumentacją  można uzyskać w siedzibie  SMLW lub korespondencyjnie ( e-mail) lub drogą pocztową.
  6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest wpłata  wadium najpóźniej na jeden (1) dzień przed terminem składania  ofert (obowiązuje data uznania rachunku bankowego Spółdzielni). Wysokość wadium:  4 000 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty.
  7. Osoba do kontaktów – Kierownik Działu Technicznego w SMLW w Choroszczy nr tel. 85 719 11 01.