Przetarg na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej – Mickiewicza w Choroszczy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. A. Mickiewicza w Choroszczy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 656/26 obręb 31 Choroszcz, o powierzchni 0,0641ha wpisanej do księgi wieczystej KW BI1B/00123264/4, który odbędzie się w dniu 12.12.2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstania Styczniowego 6D w Choroszczy.

Cena  wywoławcza za działkę wynosi 149.143,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w PKO BP 62 1020 1332 0000 1502 0327 2002 w terminie do 08.12.2022r.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 14 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od podpisania umowy sprzedaży w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, bądź nie stawienia się na aukcję bez podania uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z regulaminem przetargu na zbycie nieruchomości można zapoznać się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 6D w Choroszczy, tel. 85 719 11 09 oraz na stronie internetowej smchoroszcz.pl.