Ważna informacja dotycząca związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej. Oświadczenia osób prowadzących działalność gospodarczą w mieszkaniach.

  • Post category:Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej  w Choroszczy informuje, że w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej (Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) uprzejmie prosi osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza, o złożenie w Biurze Spółdzielni ( lub po godzinach pracy Biura –  umieszczenie oświadczenia w skrzynce pocztowej Spółdzielni)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2022 roku, pisemnego oświadczenia o przeznaczeniu dostarczanej do lokalu mieszkalnego energii cieplnej, tj. czy dostarczona do lokalu energia cieplna zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego, czy też na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Lokale osób wyżej wymienionych, które nie złożyły oświadczenia we wskazanym terminie, zostaną zakwalifikowane od  1 października 2022 roku jako nie objęte ceną ciepła   z rekompensatą.

Wzór oświadczenia można  uzyskać w Biurze Spółdzielni, lub na stronie www Spółdzielni.