Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Choroszczy 2023r. Krótka informacja o przebiegu i podjętych uchwałach.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyła się 30 czerwca 2023r. Na Walne Zgromadzenie przybyło 60 członków Spółdzielni. Wydaje się, że jest to niewielka reprezentacja jak na ogólną liczbę wszystkich członków. W związku z tym Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim przybyłym za zainteresowanie.

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Pan Jan Romańczuk wybrany większością głosów przez członków Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podjęło między innymi następujące uchwały:

1. Uchwała dotycząca nieodpłatnego zbycia (darowiznę) na rzecz Gminy Choroszcz nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego, oznaczonej jako działki nr 634/17, z przeznaczeniem na inwestycję drogową. Uchwała została przyjęta 25 głosami „za” i 19 głosami „przeciw”

Jak widać uchwała została pojęta tylko 6 głosami przewagi.

2.Uchwałę dotyczącą zmiany Statutu Spółdzielni dotyczącą utraty mandatu do reprezentowania Spółdzielni w organach Spółdzielni w przypadku: skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnym. Zapis dotyczy członków Rady Nadzorczej i Zarządu również w obecnej kadencji. Uchwała została przyjęta 43 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”

Podjęto też uchwałę dotyczącą zmiany opłat za wezwania do zapłaty. Nowy zapis otrzymał brzmienie , Spółdzielnia będzie naliczać zryczałtowaną opłatę w wysokości kosztów upomnienia zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przyjęto Sprawozdanie Rady Nadzorczej,  Zarządu oraz Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok jak również podział nadwyżki bilansowej.

Zarząd otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia.

Zarząd pragnie serdecznie podziękować wszystkim obecnym na Walnym Zgromadzeniu członkom Spółdzielni za uczestnictwo i zaufanie.

Mamy nadzieję, że kolejne Walne Zgromadzenie zaprezentuje się większą frekwencją, zwłaszcza, że podejmowana są ważne uchwały dotyczące funkcjonowania naszej Spółdzielni.