Przetarg pisemny nieograniczony na remont biura Spółdzielni.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Choroszczy

z siedzibą w Choroszczy  przy ul. Powstania Styczniowego 6D

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remont pomieszczeń biurowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy przy Powstania Styczniowego 6D”

 1. Oferty należy składać zgodnie z warunkami SIWZ w terminie do dnia 17.11.2023 do
  siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 16-070 Choroszcz,
  ul. Powstania Styczniowego 6D (dalej SMLW) do godz.15.00. Przetarg odbędzie się
  w siedzibie Spółdzielni ( adres j.w.) w dniu 20.11.2023 r. o godz.12.00.
 1. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania
  przyczyny w każdym czasie. W takiej sytuacji złożona oferta nie wywoła skutku
  prawnego. O unieważnieniu przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie lub
  za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni do 22.11.2023r.
 3. Termin wykonania i zakończenia robót do 31.01.2024 r.
 4. SIWZ wraz z dokumentacją można uzyskać w siedzibie SMLW lub
  korespondencyjnie ( e-mail) lub drogą pocztową.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej na jeden (1)
  dzień przed terminem składania ofert (obowiązuje data uznania rachunku
  bankowego Spółdzielni). Wysokość wadium: 4 000 zł – dowód wpłaty dołączyć do
  oferty.
 6. Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego
  w SMLW w Choroszczy nr tel. 85 719 11 01